Vitt snus i identitetens ljus : En kvantitativ studie om aspekter som påverkar konsumenters upplevelse av vitt snus

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie undersöker konsumenters attityd till vitt tobaksfritt snus. Studien identifierar vilken signifikans marknadsföring, konsumentkultur och produktspecifika attribut har i relation till konsumentens uppfattning av produkten i fråga. Det vita snuset har snabbt blivit en vedertagen produkt som används i stor utsträckning av unga, därav finns intresse att studera hur just denna målgrupp uppfattar fenomenet och deras egen konsumtion. Syftet med studien är att analysera konsumenters inställning till produkten och undersöka hur olika aspekter påverkar konsumentens upplevelse. Undersökningen tar en kvantitativ forskningsansats genom en enkätundersökning som skickas ut till studenter i åldrarna 18-30 som någon gång konsumerat vitt snus. Analysen av den insamlade datan visar att produkten blivit som en symbol för identitet, som skapar tillhörighet för konsumenterna. Marknadsföringen av vitt snus anses problematisk av många. Fortsatt är produktspecifika aspekter avgörande komponenter för respondenternas fortsatta konsumtion. Sammanfattningsvis kan det konstateras att unga studenter ställer sig kritiska till marknadsföringen av det tobaksfria vita snuset, men det är inte något som generellt sett påverkar deras personliga konsumtionsmönster av produkten i fråga. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)