Hållbart varumärke : En fallstudie på Vattenfall om hur kommunikationen av hållbarhetsarbetet påverkar varumärket

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell ekonomiTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell ekonomiTekniska högskolan

Sammanfattning:

Företags ansvar för sin omvärld är ett högaktuellt ämne som diskuteras i media och i företag. Hållbarhetsarbete är något som stora företag förväntas syssla med och företagets varumärke påverkas i allt större grad av dess hållbarhetsarbete. Utvecklingen av nya kommunikationsvägar, som internet, mobilt bredband och sociala medier, har inneburit att kraven på transparens hos företag har ökat och det upplevs som tvivelaktigt om företagen inte kommunicerar sitt ansvarstagande externt. Svårigheten med hållbarhetskommunikation är att nå ut med vad företaget gör så att den bild som skapas i så stor utsträckning som möjligt stämmer med verkligheten, och inte uppfattas som ett förskönande åtagande. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur kopplingen mellan hållbarhet, kommunikation och varumärke ser ut samt identifiera framgångsfaktorer för att skapa ett hållbart varumärke. Studien har genomförts som en kvalitativ fallstudie av projektet One Tonne Life, som genomfördes av Vattenfall i samarbete med flera andra partnerföretag 2009-2011. Vattenfall ser detta projekt som ett exempel på lyckad hållbarhetskommunikation och det är därför ett intressant fall att studera för att utveckla teorier kring hur företaget bör arbeta.

Ett företags varumärke är inte begränsat till dess logga och grafiska profil, utan handlar om företagets identitet och personlighet. Företagets varumärke kan ses som en sammanvägning av flera olika identiteter, där verklig, kommunicerad, uppfattad, utlovad, kulturell, ideal och önskad identitet är de sju som används i denna studie. En analysmodell har tagits fram som beskriver sambandet mellan hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation och varumärke. När hållbarhetsarbetet är helt integrerat i företagets strategi och kommuniceras genom att involvera intressenterna i kommunikationen, kan arbetet med hållbarhet inte skiljas från kommunikationen om hållbarhet. Det är endast med detta arbetssätt som företagets varumärke kan byggas av hållbarhet.

Denna studie visar att ett företags varumärke påverkas av alla företagets aktiviteter, vilket innebär att företagets hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation ska vara oskiljbara för att kunna användas för att bygga ett starkt varumärke. Lärdomar ur fallstudien visar på vikten av att 1) arbeta med ett relevant hållbarhetsproblem, 2) synliggöra sitt arbete och sätta det i ett större sammanhang, 3) arbeta tillsammans med andra för att kunna lösa komplexa frågor och förbättra trovärdigheten, 4) involvera mottagaren i kommunikationen, 5) kommunicera ett budskap genom många kanaler, 6) paketera inhållbarhetsarbetet i en intressant historia samt 7) arbeta med att förankra hållbarhetsarbetet internt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)