Innovationer inom fastighetsförvaltning : Lönsamheten i att komplettera regleringen av uppvärmningen i en byggnad med mobilstyrning

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: I takt med att samhället digitaliseras allt mer förändras våra liv på olika plan, inte minst i det egna hemmet. Idén om smarta hem har funnits ett tag, men nya innovationer fortsätter att dyka upp på marknaden. Samtidigt är det ofta aktuellt för människor att spara pengar om de kan, och ett sätt att spara pengar är att minska energiförbrukningen i den egna bostaden.Att via en SmartPhone kunna reglera temperaturen i en bostad är i dagsläget tekniskt möjligt, men är ändå inte fullt etablerat på bostadsmarknaden. Många människor befinner sig på arbetsplatser flera timmar av dagen, och det är inte nödvändigt att bostaden håller en komfortabel temperatur när ingen är hemma. I den här undersökningen utreds det av den anledningen lönsamheten i att addera mobilstyrning som ett komplement till regleringen av uppvärmningen i en byggnad, men även själva intresset för ett sådant här system på marknaden.För att kunna uppfylla syftet med undersökningen utfördes bland annat intervjuer av allmänheten och en fastighetsägare för att undersöka intresset på marknaden. För att undersöka den ekonomiska lönsamheten i att addera mobilstyrning som ett komplement till regleringen av uppvärmningen i en byggnad gjordes även hypotetiska kassaflöden. Efter undersökningen var slutförd kunde det konstateras att det fanns ett tydligt intresse för mobilstyrning på marknaden. Från kassaflödena kunde även utläsas att det på sikt är potentiellt ekonomiskt lönsamt för en fastighetsägare att installera mobila styrenheter. Lönsamheten beror dock på olika faktorer, däribland mänskliga faktorer och byggnadsteknik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)