Det flerstämmiga klassrummet – en utopi eller verklighet? – En studie om flerstämmighet i engelskundervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Catharina Hytti; [2012]

Nyckelord: Flerstämmighet; Undervisning; Engelska; Grundskola;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur flerstämmigheten ser ut i dagens undervisning i engelska i grundskolans senare år i Sverige. Är det flerstämmiga språkklassrummet verklighet eller endast en utopi? Får alla röster höras och deltar alla elever i undervisningen? Flerstämmigheten undersöks utifrån tre olika faktorer som tycks ha stor betydelse för hur mycket flerstämmighet det finns i klassrummet och hur mycket elever deltar i undervisningen: undervisningsform (t.ex. grupparbete, enskilt arbete, samtal i helklass), elevernas roll samt lärarens roll. Dessa frågor besvaras med hjälp av observationer av engelskundervisning i sju olika klasser med fyra olika lärare. Resultatet visar att flerstämmigheten till stor del saknas i engelskundervisningen, men att den påverkas av både yttre och inre faktorer. Framförallt undervisningsformen tycks påverka hur mycket flerstämmighet som skapas i varje situation och hur mycket eleverna deltar i undervisningen. Grupparbete tycks vara den undervisningsform som innehåller mest flerstämmighet, medan aktiviteter som t.ex. enskilt arbete, läsning och film tycks hämma flerstämmigheten till stor del. Även elevernas roll och lärarens roll påverkar hur flerstämmigheten i klassrummet ser ut. Läraren har en stor kontroll över hur mycket klassrummet präglas av flerstämmighet och det är till stor del lärarens ansvar att skapa utrymme för flerstämmighet och dialog. Resultaten har en stor betydelse för läraryrket eftersom de visar indikationer på hur situationen i engelskundervisning ser ut i grundskolan idag och vilket arbete som krävs hos lärare för att bidra till skapandet av ett flerstämmigt klassrum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)