Att utveckla det svenska språket hos flerspråkiga barn i förskolan : -

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Abstrakt Studien lyfter fram pedagogernas förhållningssätt till flerspråkiga barn i förskolan och hur pedagogerna arbetar med barnens utveckling av det svenska språket. Studien utgår från detsociokulturella perspektivet, där centralpunkten är att individen lär sig genom samspel med sin omgivning.Studien utförs med hjälp av intervjuer med tre förskollärare och två barnskötare om deras arbetssätt i att främja barns språkutveckling. Genom samtalen med respondenterna ville jag ta reda på deras erfarenheter och tankar om hur de stödjer flerspråkiga barn.Utifrån frågeställningar och det samlade empiriska materialet visar resultatet i studien att pedagogerna ser på flerspråkiga barn precis som på de andra svenska barnen. Enligt respondenterna är alla barn lika men har olika behov och flerspråkiga barn inkluderas i alla aktiviteter. Arbetet med språket genom olika aktiviteter såsom att läsa böcker med boksamtal, pedagogiska aktiviteter, samt att upprepa namn på saker och ting sker för alla barn i förskolan oavsett var de kommer från och vilket språk de behärskar. Pedagogerna samarbetar med vårdnadshavarna och har tillgång till digitala verktyg som används på olika sätt för att stödja barns språkutveckling. Pedagogernas arbetssätt syftar till att barnen ska kunna höra och använda svenska språket på förskolan utan att känna sig exkluderade. Barnen har möjlighet att använda sitt modersmål med andra barn eller med de pedagoger som kan samma språk för att skapa trygghet och självförtroende hos barnen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)