Transdiagnostisk gruppbehandling - effekten av Unified Protocol vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Julia Ridal; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Transdiagnostisk KBT-behandling har under senare år blivit ett allt vanligare forskningsområde. Företrädare för transdiagnostiska behandlingar har argumenterat för att gemensam psykopatologisk grund och gemensamma verksamma behandlingsmekanismer vid emotionella tillstånd gör att patienter med olika diagnoser och med komorbida tillstånd kan ha hjälp av samma behandling och att transdiagnostiska behandlingar kan öka tillgången till evidensbaserad behandling. Unified Protocol är en transdiagnostisk behandling vid emotionella tillstånd. Syftet med denna studie var undersöka effekten av Unified Protocol som gruppbehandling i reguljär psykiatrisk vård. Behandling genomfördes med sammanlagt 23 deltagare. Gruppdeltagarna, som huvudsakligen var diagnostiserade med ångest eller depression, hade en långvarig psykisk ohälsa med omfattande begränsning i vardaglig funktion. Gruppbehandlingen genomfördes utifrån Unified Protocol i översättning och modifiering av behandlarna. Resultaten indikerade signifikanta förbättringar gällande depression och ångest på VAS-skalor, men påverkade inte deltagarnas funktion i vardagen. Resultaten tolkas som att Unified Protocol i grupp är en användbar metod i psykiatrisk vård. Resultaten är osäkra beroende på lågt deltagarantal och relativt högt bortfall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)