Matematik ur ett elevperspektiv : En kvalitativ studie av elevers syn på matematik och åsikter om matematikens verklighetsanknytning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Sammanfattning:

Denna studie innefattar en intervjuundersökning med tio elever i år 5. Syftet med studien var att undersöka hur elever uppfattar matematiken och om de kan vardagsanknyta den. Litteraturen som ingår i studien omfattar hur experter ser på miljön för lärande i matematiken och deras kritik mot hur den i vissa fall ser ut. I studien finns samtidigt en del idéer på hur undervisningen kan varieras för att ämnet ska bli intressant för alla elever. Resultatet visade att elever i de flesta fall ser nyttan med matematiken i den värld de lever i nu och i framtiden. Samtidigt tyckte de flesta eleverna att matematiken var rolig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)