Systemavveckling : En kartläggning av centrala begrepp samt vägledning till en systematisk avvecklingsprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning:

Organisationer står inför ständiga förändringar och det medför att organisationers IT-system behöver anpassas därefter. För att besvara dessa förändringar investeras det i nya IT-system. Dock prioriteras oftast inte hantering av de föregående systemen, så som systemavveckling. Systemavveckling behandlas ytterst lite i befintlig litteratur, till exempel hur en systematisk avvecklingsprocess skulle kunna genomföras. Utifrån detta utformades uppsatsens syfte att belysa ämnet systemavveckling och kartlägga centrala begrepp.

 

För att uppnå syftet har två fallstudier genomförts samt en genomgång av befintlig litteratur. Uppsatsen har resulterat i en begreppsöversikt och en vägledande modell för att genomföra en systematisk systemavvecklingsprocess. Slutsatsen uppmanar till förändring i synen på ett systems livscykel, samt en utökad systemanalys vid förändringar gällande system. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)