Att läsa, samtala och förstå : En observationsstudie kring läsförståelseprocesser i skolans mellanår

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Denna uppsatas syftade till att observera och undersöka processer kring läsförståelse i klassrum där lärare och elever gemensamt skapar mening kring texter. Studien sökte svar på vilka textrörlighetsdiskurser som kan identifieras i gemensamma textsamtal och hur samtal kring läsförståelsestrategierinitieras och utvecklas i dialoger. Undersökningen omfattade observationer och ljudinspelningar av gemensamma textsamtal vid sex lektionstillfällen. Två klasser vid två olika skolor observerades. En i årskurs 4 och en i årskurs 5. Klassernas gemensamma textsamtal observerades under skolämnena naturotientering, samhällsorientering och svenska. För att identifiera textrörlighetsdiskurserna användes af Geijerstams modell för textrörlighet som analysverktyg. Därefter analyserades utvalda delar av ljudinspelningarna med hjälp av samtalsanalys för att besvara frågan hur samtal kring läsförståelsestrategier initieras och utvecklas. Studien visade att textsamtalen i de observerade klasserna ofta präglades av en textbaserad rörlighetsdiskurs. De gemensamma textsamtalen tenderade att fokusera på en eller två läsförståelsestrategier i taget. Många elever använde sig av olika läsförståelsestrategier som stöd för andra sådana, något som lärarna sällan bekräftade. De observerade samtalen saknade en metakognitiv dimension, då läsförståelsestrategierna och dess funktion aldrig nämndes explicit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)