Trycksår - Det fysiska, psykiska och sociala lidandet samt omvårdnadsåtgärder : - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund Trycksår är en vanligt förekommande vårdskada som ofta orsakar onödigt lidande förpatienten. Lidandet vid trycksår kan upplevas på olika sätt och det är därför viktigt som sjuksköterska känna till hur lidandet uttrycker sig för att på olika sätt korrekt kunna behandla och lindra olika former av lidande. Syfte Att beskriva fysiskt, psykiskt och socialt lidande i samband med trycksår samt omvårdnadsåtgärder mot trycksår. Metod Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar inkluderades, varav 8 var kvantitativa och 7 kvalitativa. Dessa artiklar har kvalitetsgranskats och analyserats. Databaserna som användes var Pubmed och CINAHL. Resultat Livskvalitet, Patientdelaktighet, Smärta, Begränsningar i det vardagliga livet och Isoleringvar alla centrala aspekter i denna studies resultat när det kom till att beskriva de olika typerna av lidande. Omvårdnadsåtgärder som innefattade Omläggningar & Hjälpmedel visade sig vara ett effektivt sätt att förebygga och behandla trycksår. Slutsats Omläggnings förband i samband med vanligt förebyggande vård vid trycksår var effektiva omvårdnadsåtgärder som förebygger och behandlar trycksår. Då lidandet går att se ur olika perspektiv är det ändå starkt sammankopplat med varandra. Lidandet förvärras i relation till varandra där ett lidande snabbt utvecklas till ett annat, omvårdnadsarbetet baseras på hur sjuksköterskan kan identifiera helhetsbilden av lidandet för att på effektivast sätt behandla alla former av lidande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)