Designa beteendeförändring? En undersökning i att förena nudging och grafisk design i en kampanjstrategi

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att undersöka hur nudging och retorik kan användas i samband med grafisk design i skapandet av en kampanj. Under skapandet av mitt designprojekt, som blev en nudging-kampanj som syftade till att minska mobilanvändande på restauranger och kaféer genom att erbjuda mobilfria bord, kom nyfikenheten att vilja undersöka hur grafisk design kan kombineras med nudging. För att kunna svara på frågan analyserades kampanjen Inga löjliga bilresor. Kampanjen utfördes av Malmö stad med målet att få fler att cykla istället för att köra bil på sträckor under 5 kilometer. Metoden som uppsatsen utgått från baserades på en kvalitativ innehållsanalys för att grundligt kunna identifiera kampanjens beståndsdelar utifrån de teoretiska begreppen nudging, designaspekter, retorik och sociala kampanjaspekter. Utifrån kampanjanalysen drogs sedan slutsatsen att grafisk design med fördel går att förena med nudging men att kombinationen av de båda inte än fått ett stort genomslag i forskningsvärlden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)