Omvårdnadsdokumentation- faktorer som har betydelse för sjuksköterskans attityder : Nursing documentation- factors that have meanin to nurses´attitudes

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen; Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Enligt patientjournallagen har sjuksköterskan skyldigheter att föra journal om patienten. I Sverige finns elektronisk- och pappersbaserad journalföring i olika utsträckningar. Elektroniskt beslutstödsystem är en vägledning för sjuksköterskan i arbetet. Attityd kan beskrivas som inlärda inställningar antingen för eller emot något och hur situationer upplevs. Syftet var att beskriva faktorer som hade betydelse för sjuksköterskans attityder till omvårdnadsdokumentation. En litteraturstudie användes där elektroniska sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo. Även en manuell sökning gjordes. Huvudresultatet visade att sjuksköterskans attityder hade betydelse för sjuksköterskans ålder, utbildningsnivå, förhållningssätt till datorer och arbetssituation. Faktorer såsom arbetsledningens och professioners attityder hade också betydelse för sjuksköterskans attityder till omvårdnadsdokumentation vid implementering av dokumentationssystem. Sjuksköterskans attityder hade betydelse till den muntliga rapporteringen då den ansågs att den kunde tas bort och att organisatoriska förändringar behövdes då implementeringen skedde. Slutsatsen som kan dras av litteraturstudiens resultat, är att sjuksköterskans IT-kunskaper en generationsfråga, som måste förändras genom att ge sjuksköterskan olika förutsättningar såsom utbildning, stöd, motivation och organisationiska förändringar som kan göra så att sjuksköterskans arbetssituation underlättas vid ett införande av datoriserat dokumentationssystem. Attityder hos arbetsledningen och andra professioner måste förändras för att sjuksköterskan skall kunna få en mer positivare attityd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)