Jämförande stilanalys av Fyrvaktaren och Händelser vid vatten

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: Syftet var att jämföra två tematiskt likvärdiga böcker avseende språk och stil. En av böckerna är skriven av en höglitterär författare, den andra av en populärlitterär. Böckerna som jämfördes är Kerstin Ekmans Händelser vid vatten och Camilla Läckbergs Fyrvaktaren. Hypotesen var att Läckberg använder språket som ett medel för att berätta sin historia, medan Ekman låter språket bli en del av sin historia. Den övergripande frågeställning i analysen var: – Vilka språkliga skillnader finns mellan de två verken? Undersökningen genomfördes med hjälp av textutdrag från böckerna som analyserats på www.lix.se och därefter kom en djupare analys avseende lexikon, kodväxling, meningsindelning och dialog. Både lixanalysen samt den kvalitativa analysen gav hypotesen stöd. Läckberg följer gängse normer för språket och avviker sällan vare sig lexikalt eller syntaktiskt. Dialog och relation blandas inte och det är en tydlig markering av tid och rum. Ekman avviker både lexikalt och syntaktiskt och låter ofta språket vara en stor del av berättelsen. Främst avviker hon avseende kodväxling, där läsaren får räkna ut vad orden betyder med hjälp av handlingen. För att markera starkt perspektiv avviker hon med icke satsformade meningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)