Upplevelser av compassion fatigue hos vårdpersonal i palliativ vård : En litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Kunskapen om compassion fatigue behöver belysas i den palliativa vårdens kliniska vardag. Att arbeta med palliativ vård innebär komplexa relationer med patienter och närstående samt dagliga möten med lidande, död och sorg. Vårdpersonal inom vårdgivande yrken har stor risk att drabbas av compassion fatigue. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av compassion fatigue hos vårdpersonal som utför palliativ vård. Metod: En systematisk litteraturöversikt har genomförts av vetenskapliga forskningsresultat genom användandet av reflexiv tematisk analys. Fynden i resultatet har relaterats till det vårdvetenskapliga teoretiska ramverket Compassion Fatigue Model. Resultat: Fyra teman framkom: upplevelser av bristande resurser, upplevelser av svåra relationer i vårdandet, upplevelser av existentiell stress och bristande palliativt sammanhang samt upplevelser av otillräcklig coping och egenvård. Vårdpersonalens upplevelser av compassion fatigue grundades i de känslor som blev ohanterliga i samband med vårdandet av svårt sjuka patienter och närstående. Hög arbetsbelastning och bristen på återhämtning bidrog till att dränera vårdpersonalen på energi, vilket gav dem obalans mellan deras professionella och privata liv. För att minska risken att drabbas av compassion fatigue blev det palliativa sammanhanget, coping och egenvård betydelsefullt. Slutsats: Compassion fatigue kunde påverka vårdpersonalens hela livsvärld. Vårdpersonal är självmedvetna, men behöver bli bättre på att förstå hur betydelsefullt egenvård och positiv coping är för att bibehålla sin hälsa. Arbetsmiljöns betydelse för vårdpersonalens upplevelser av compassion fatigue är väsentlig. Arbetsgivare behöver uppmärksamma och prioritera resurser som förstärker vårdpersonalens hälsa. Palliativ vård är en vårdform som är resurskrävande och det behövs empatisk vårdpersonal som orkar vara närvarande i den vårdande relationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)