Patienters upplevelse av att leva med fibromyalgi. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Fibromyalgi är ett sjukdomstillstånd med oklar etiologi och som karaktäriseras av en långvarig, generaliserad smärta, fatigue och ett flertal andra symtom. Sjukdomen drabbar cirka 2% av världens befolkning där prevalensen är högre bland kvinnor. Eftersom sjukdomen inte kan fastställas med laboratorievärden och andra medicinska undersökningsmetoder försvåras diagnostiseringen. En ökad kunskap om patienters upplevelse av att leva med fibromyalgi kan hjälpa den grundutbildade sjuksköterskan att stödja dessa patienter och ge dem en mer personcentrerad vård. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av att leva med fibromyalgi. Metod: Studien gjordes som en ansats till en kvalitativ systematisk litteraturstudie baserat på 11 kvalitetsgranskade originalartiklar. Artiklarna analyserades i enlighet med Forsberg & Wengströms modell för innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade på fyra teman och 12 subteman som beskriver patienters upplevelse av att leva med fibromyalgi. De teman som framkom var att leva med en osynlig sjukdom, att leva med symtomen, sjukdomens påverkan på det sociala livet och att hitta strategier för att kunna leva med sjukdomen. Konklusion: Symtom som smärta, trötthet, fatigue och sömnsvårigheter påverkar patienternas tillvaro och begränsar dem i deras arbetsliv, familjeliv, fritidsaktiviteter och deltagande i olika sociala aktiviteter. Eftersom symtomen är subjektiva och inte kan bekräftas objektivt upplever patienterna att de blir misstrodda och inte tagna på allvar av sjukvårdspersonal och personer i deras omgivning. För att kunna leva ett meningsfullt liv trots sjukdomen var patienterna tvungna att finna olika strategier. Sjukvårdspersonalens brist på kunskap om sjukdomen upplevs som ett problem och skapar ett onödigt lidande. Genom att bekräfta patienternas upplevelse av sjukdomen och genom att hålla en hög egen kunskapsnivå kan sjuksköterskan ge patienterna den vård de behöver samt skapa en vårdkontakt där de känner sig betrodda och respekterade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)