"Matte är livskunskap" ­ En enkätstudie om attityder till matematik, gjord bland lärare i förskolan som ingår i ett matematikprojekt

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: [2008]

Nyckelord: Attityder; förskolan; lärare; matematik;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar:Syftet med studien var att undersöka vilka attityder lärarna som deltog i ett matematikprojekt i en kommun gavuttryck för när det gällde hur de arbetade med matematik med barn i förskolan.Följande frågeställningar var avsedda att precisera syftet: I vilka sammanhang uttryckte lärarna att de lyfte fram matematiken i verksamheten med barnen· På vilka sätt ansåg lärarna att de lyfte fram matematiken tillsammans med barnen· Vilka faktorer menade lärarna hade betydelse för hur de presenterade matematik i sin verksamhet.·MetodUtifrån vårt syfte och vår valda undersökningsgrupp, valde vi att använda oss av en datainsamlingsmetod som vimenar gav oss möjligheter att arbeta utifrån både en kvantitativ och en kvalitativ ansats, i form av enkäter. I denempiriska undersökningen deltog lärare som medverkade i ett matematikprojekt i en västsvensk kommun.ResultatVi har kommit fram till att flertalet lärare, som ingick i ett matematikutvecklarprojekt i den granskadekommunen, hade förändrat sina attityder till matematik under projektets gång och bar idag på en positiv bild avmatematik. Resultatet visade att alla lärarna i olika grad arbetade integrerat med matematik i leken,vardagsrutiner och omsorgssituationer. Däremot framkom en variation i tillvägagångssättet i hur lärarna lyftefram och utmanade barn i deras grundläggande matematikinlärning. Vidare visade resultaten att det fanns olikafaktorer såsom läroplanen, media och forskning som påverkade hur lärarna presenterade matematik i förskolan,här framträdde en variation i vad lärarna blev influerade av och i vilken utsträckning. Flertalet av lärarnaanvände dokumentation tillsammans med barnen och i arbetslaget, medan hälften av lärarna planerade ochutvärderade matematikarbetet, detta skedde på olika sätt och i olika syften.Didaktiska konsekvenserLärarna har en viktig roll i att skapa positiva matematikmiljöer i förskolan, så att barn ges förutsättningar attmöta grundläggande matematik på ett lustfyllt sätt i meningsfulla sammanhang. Detta i sin tur förutsätter attlärarna själva bär på positiva attityder till matematik eftersom det återverkar på barns uppfattning av vadmatematik kan innebära och vad det kan användas till. 1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)