MUSIKENS BETYDELSE I ANDRASPRÅKSINLÄRNING - EN INTERVJUSTUDIE I HUR LÄRARE PÅ HÖGSTADIET ANVÄNDER MUSIK I SIN ENGELSKUNDERVISNING

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Lisa Bauer; Hélène Rouchiche; [2017-10-02]

Nyckelord: musik; andraspråksinlärning; engelska; högstadiet;

Sammanfattning: Syfte: Forskning har visat att musik är ett arbetssätt som kan hjälpa inlärningen av ett andraspråk,ändå verkar det inte ha nått klassrummen i Sverige som en erkänd metod. Dennastudie har undersökt hur lärare arbetar med musik i sin språkundervisning, trots att detsaknas ett reellt stöd. Vi valde att avgränsa oss till att undersöka lärare i ämnet engelskapå högstadiet samt ta reda på om det fanns några specifika metoder vid användandetoch i så fall vilka. Slutligen ville vi se om elevers språkliga kompetens ökade när musiksom metod användes.Teori: I uppsatsen användes två centrala teorier, nämligen: Krashens (1982) The Affective Filtersom beskriver hur viktigt det är med en positiv läromiljö samt hur eleversindividuella känslor kring musik kan hämma respektive främja inlärningen. GenomGardners (1998) teori om att varje elev har sitt egna unika sätt att ta till sig kunskap,har vi undersökt hur den musikaliska inlärningsstilen kan underlätta inlärningen av ettandraspråk.Metod: Genom en kvalitativ metod har fem högstadielärare intervjuats. En pilotstudie gjordesinnan intervjuerna startade för att pröva syftet med intervjufrågorna. Urvalet utfördesslumpmässigt men med legitimerade lärare samt behörighet i ämnet engelska som kriterier.Resultat: Resultaten synliggör att de intervjuade lärarna var medvetna om sambandet kring musikoch språk samt att de använder musik som lärometod i hög grad när de lär ut ett andraspråkså som engelska. De var dessutom övervägande positiva till metoden. Metodersom användes var populära sånger som genom att sjungas övade uttal, och genom lyssningordkunskap och grammatik. Snabbare inlärning beskrevs som en språkförbättringhos eleverna. Det som även har framgått som en viktig aspekt var musikens förmåga attskapa en positiv läromiljö för eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)