Läsförståelse testad med Woodcock i relation till arbetsminn e, avkodning och ordkunskap hos elever i årskurs 8 och år l i gymnasieskolan.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka läsförståelse med hjälp av läsförståelsetestet Woodcock reading mastery tests - revised och att se vilka samband som finns mellan läsförståelse och arbetsminne, visuo-spatialt korttidsminne, fonologisk och ortografisk avkodning samt ordkunskap hos elever i år 8 i grundskolan och år l i gymnasieskolan. Utöver detta undersöktes om elevernas självskattade läsförmåga och läsintresse hade något samband med den faktiska läsförståelsen. Slutligen ville vi se om det fanns några skillnader mellan de äldre och de yngre eleverna samt mellan flickor och pojkar. I studien deltog 29 elever från årskurs 8 och 28 elever från år l i gymnasieskolan. Studiens resultat visade att det hos högstadieeleverna fanns signifikanta korrelationer mellan Woodcock och alla test utom ordkunskapstestet Hos gymnasieeleverna korrelerade Woodcock signifikant med testen för arbetsminne, fonologiskavkodning och ordkunskap. De äldre eleverna presterade signifikant bättre på alla test utom de som testar arbetsminne och fonologisk avkodning. Några skillnader mellan könen kunde inte ses, med undantag av att läsintresset var högre hos flickorna i högstadiegruppen. De flesta samband i vår studie var i linje med tidigare forskning inom området. Dock fann vi svagare korrelation mellan visuo-spatialt korttidsminne och läsförståelse än man gjort i tidigare studier, något som eventuellt kan bero på att mätinstrumentet vi använde inte var tillräckligt utskiljande. Att det inte fanns några åldersskillnader vad gäller arbetsminnet kan ses som förvånande, men vi tolkar detta som att det var den effektiva ortografiska avkodningen hos de äldre eleverna som var utslagsgivande för deras bättre läsförståelse. Att inga könsskillnader kunde ses kan bero på att antalet deltagare i studien var för litet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)