Hur kan banker effektivisera sin verksamhet genom att minska ineffektiv användning av resurser? : En studie om svenska bankers möjlighet att effektivisera sin verksamhet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Lean production har under lång tid haft en väsentlig koppling till Toyota Production System (TPS) som förknippas med tillverkningsindustrin. Vid senare skede har lean production utvecklats och format sig till tjänsteföretag i form av “lean service” som bankbranschen har fått fäste om. Inom denna studie har vi studerat hur begreppen RBV, Muda, Lean samt Kaizen kan implementeras i banksektorn för att minska på ineffektiv användning av resurser.    Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med svenska banker som SEB samt Handelsbanken, och vi har kommit fram till att med hjälp av muda (slöseri) och kaizen (ständig förbättring) har bankerna förmågor att utveckla sin verksamhet. Däremot används inte lean som koncept idag, men har gjort det tidigare. Dock arbetar båda bankerna med konceptet Muda och Kaizen utifrån minskat slöseri av resurser inom verksamheten, eftersom att ordet Muda betyder slöseri. Banksektorn är dessutom i ständig utveckling för att förbättra sin verksamhet för omgivningen i helhet. Vilket är en av bankernas stora roller som samhällsbärande, att ständigt förbättra sin verksamhet, och vara förberedda på eventuella katastrofer som kan uppstå, tex som covid-19 som hade en otrolig påverkan på världens ekonomi och landets samhälle i sig.  Som slutsats har vi konstaterat två nyckel teman som varit relevanta i resultatet, dessa är; bankernas begränsningar samt digitalisering. Alltså att bankerna har vissa regler samt lagstiftelser att följa. Samtidigt som de väsentliga processer som utvecklas är i stora drag digitalisering av processer. I syfte att öka effektivitet av processer, genom att minska på antal resurser för bästa möjliga lönsamhet.  Baserat på att det studerade ämnet är relativt nytt, utifrån ett vetenskapligt perspektiv så har studiens metodiska tillvägagångssätt genom semi-strukturerade intervjuer haft en stor roll i studiens insamling av information. Inledningsvis introduceras begreppet lean och muda för att få en djupgående förståelse som läsare om de olika koncepten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)