Attityder och varumärkeslojalitet inom snabbmatsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Sammanfattning:

Syfte: Syfte med arbetet är att undersöka vilken attityd studenterna har till snabbmat och att därutöver klarlägga om det råder någon varumärkeslojalitet hos de svenska studenterna inom snabbmatsbranschen. Uppsatsen ska ge en ökad förståelse för vilken roll ett varumärke spelar hos de svenska studenterna och se om det kan generera kundlojalitet. Den ska också medföra ökad förståelse för vilken attityd studenter har mot den i dagsläget mycket omdebatterade snabbmaten. Förutom det nyss nämnda syftar arbetet även till att förklara vilka faktorer som verkar vara viktiga för lojalitetsskapandet bland gruppen som studeras. Resultatet av undersökningen kan ge intressant och relevant information till företag och alla andra intressenter inom snabbmatsbranschen som kan ha nytta av uppsatsen för att lättare förstå studenter som en kundgrupp men även i skapandet av olika lojalitetsprogram som kan attrahera studenter. Metod: Som metod för insamling av empirin användes enkätundersökning som bestod av 210 enkäter insamlade i Malmö och Ronneby. Utdelningen av enkäterna skedde för hand på de två orternas högskoleområden. Enkäten bestod av fjorton frågor vars svar sedan sammanställdes i statistikdataprogrammet SPSS. Slutsatser: Generellt gäller att den undersökta målgruppen är kraftigt olojal och att varumärken inte verkar spela någon större roll vid köp av snabbmat. Anledningen verkar finnas i att studenter som individer ofta är variationssökare och gärna byter mellan märken. De flesta studenter är medvetna om den aktuella samhällsdebatten gällande snabbmat, men deras attityd verkar inte ha ändrats på grund av den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)