Sjuksköterskors förutsättningar att handleda studenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Uppsala universitet/VårdvetenskapInstitutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Vårdvetenskap

Sammanfattning:

Handledning av sjuksköterskestuderande är ett område som berör alla kliniskt arbetande sjuksköterskor. Det är ett område som tidigare mest varit en självklar del av sjuksköterskans arbetsuppgifter, men som inte varit direkt synligt. Syftet med denna studie var att undersöka vilka förutsättningar sjuksköterskor upplever att de behöver för att handleda studenter vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Metoden bygger på en systematisk litteraturstudie med 11 vetenskapliga artiklar som kritiskt granskats och analyserats.

Studien identifierade tre huvudkategorier som var förutsättningar för sjuksköterskor vid handledning av studenter. Dessa handlar om:

  • samverkan
  • kunskap och kompetens
  • organisatoriska förutsättningar och resursbehov

Till dessa kategorier framkommer ett antal subkategorier som handlar om att det krävs samverkan mellan universitet, VFU-plats, handledare och student. Utbildning och förberedelse av handledare är nödvändigt för att öka kunskapen om metoder vid handledning. Vidare är handledarens motivation och intresse för handledning viktigt. För att bra handledning skall kunna genomföras måste sjuksköterskan utbildas, få kunskaper om handledningsstrategier, få stöd och tid för reflektion samt feedback och belöningar. Sjuksköterskans arbetsbelastning måste anpassas för att handledningen av studenter ska få den tid som behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)