Färgkriget : provokationsförhållanden inom det konstproducerande fältet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: I dagens samhälle åstadkommer konst sällan en chockartad reaktion eftersom konsten nästintill förväntas vara alstrad i syfte att provocera. Trots det kvarstår en för det konstproducerande fältet sedan länge etablerad strävan efter att skapa provokativ konst. Utvecklingen av konstens provokationsförhållande måste på så vis förstås genom en samhällelig process, som idag till stor del präglas av en medialisering. I den här studien undersöks därför hur en konstnärlig strävan efter att provocera kan ha utvecklats i relation till sociala medier. Detta eftersom den här formen av deltagande medier är central i dagens medielandskap, och därmed påverkar alla samhällets delar. Studien visar att omställningar i grundläggande samhälleliga värderingar påverkar konstvärldens provokationsförhållanden. Konstfältet dras in i en social medielogik där etablerade gränser ombildas till följd av de värderingar som inrättats inom medielandskapet. Istället för att konsten provocerar en extern publik av moraliska skäl, provoceras snarare en fältintern publik då en uttrycksfrihet anses tas ifrån dem. Följaktligen framstår värderingar om yttrandefrihet mer betydelsefullt än moral i dagens samhälle. Ökade möjligheter att göra anspråk på konstnärsskap innebär inte enbart att fler aktörer kan göra sina åsikter hörda inom fältet, utan även ett ökat krav på etablerade konstnärer att framställa sig själva på ett vis som reflekterar deras konstnärsskap. Detta eftersom en social medielogik innebär att deras konstnärsskap sammanvävs med sättet som de porträtteras på sociala medier. Provokationsförhållanden inom det konstproducerande fältet har således förändrats på så vis att sociala medier till stor del influerar värderingar och därmed påverkar sätten på vilka konst kan provocera på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)