Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma i skolan : Ett angeläget och känsligt ämne

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma ökar både bland vuxna och barn. Det finns många orsaker till detta. Skolsköterskan träffar alla skolbarn och ska uppmärksamma barn med övervikt och fetma och utifrån det samarbeta med familjen till en hälsosammare livsstil. Det finns få studier som undersöker skolsköterskors erfarenhet av arbetet. Syfte: Att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med övervikt och fetma bland skolbarn i åldern 6–12 år. Metod: En explorativ kvalitativ intervjustudie har genomförts, totalt har 12 intervjuer analyserats enligt Braun & Clarkes tematiska analys. Resultat: Skolsköterskors arbete med övervikt och fetma bland barn är en utmaning i det hälsopreventiva arbetet. Förutom att ämnet i sig är känsligt att prata om så påverkas arbetet av föräldrarnas kunskap, kultur och socioekonomi. Det ses även en förändring i levnadsvanor samt att synen på vikt förändrats i samhället, vilket påverkar arbetet. Skolsköterskor efterfrågar mer kunskap och utbildning samt önskar mer resurser för att klara den ökande andelen barn med övervikt och fetma. Konklusion: Övervikt och fetma hos barn är ett växande och komplext problem som i många fall är känsligt att prata om. Skolsköterskan har ett stort ansvar för prevention, upptäckt och till viss grad behandling. Skolsköterskans kunskap och de resurser som finns idag motsvarar inte problemets omfattning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)