Självmedkänsla och subjektivt välbefinnande hos äldre

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Självmedkänsla har visat sig bidra till ett hälsosamt åldrande. Det finns få studier som undersökt sambandet mellan självmedkänsla och subjektivt välbefinnande hos äldre. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att undersöka sambandet mellan självmedkänsla och subjektivt välbefinnande inom en svensk äldre population. Övriga syften var att undersöka sambanden mellan ålder och subjektivt välbefinnande samt ålder och självmedkänsla. Deltagarna (N = 74) skattade sin självmedkänsla genom att besvara tre delskalor av Self-Compassion Scale och subjektivt välbefinnande via Satisfaction with Life Scale. Huvudresultatet påvisade ett signifikant positivt samband mellan subjektivt välbefinnande och självmedkänsla, samt för komponenterna kärleksfull vänlighet och medveten närvaro. Resultatet påvisade också ett signifikant negativt samband mellan ålder och subjektivt välbefinnande. Däremot erhölls inget samband mellan ålder och självmedkänsla. Självmedkänsla som hälsofrämjande faktor för det hälsosamma åldrandet kan utforskas vidare i framtida studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)