Makten och mötet : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares uppfattning om deras maktposition

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med studien är att utforska hur socialsekreterare uppfattar sin maktposition i arbetet inom missbruksvården och att analysera maktpositionen med stöd av Michel Foucaults maktperspektiv. Metoden för studien har varit en kvalitativ intervjustudie med tematisk analys. Resultatet har synliggjort socialsekreterares förhållningssätt till makten i myndighetsutövningen och i mötet med klienter inom missbruksvården. Utöver det har det framkommit flera maktaspekter som är av relevans för myndighetsutövning inom missbruksvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)