Controllern med en fot i varje värld - En systematisk litteraturstudie av controllerns förändrade roll och digitaliseringens effekter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: I studien undersöks hur controllerns roll har förändrats till följd av organisatoriska samt digitala förändringar och vad dessa i sin tur har fått för konsekvenser för controllerns funktion och styrningen av verksamheter. Syftet med studien var att öka förståelsen kring controllerns rollförändring, vilka effekter det fått för styrning och organisering samt på vilket sätt digitalisering och IT-system har påverkat förändringen. Totalt granskades 1732 vetenskapliga artiklar för att ta reda på hur controllerns funktion förändrats och detta med koppling till både styrning samt digitalisering. Dessa artiklar resulterade i en analys av 36 artiklar som berört controllerrollen och dess förändring. Totalt har 28 år av publicerad forskning studerats och de inkluderade artiklarna har publicerats mellan åren 1990–2018. Analysen visar att controllerrollen har utvecklats över tid. Från att inledningsvis beskrivas enbart som en ekonom med fokus på finansiella uppgifter till att senare arbeta mer med affärssystem och bidra med värdefull information till ledningen för att sedan fungera främst som en stödjande funktion. Rollens förändring har främst påverkats av de organisatoriska förändringarna som har skett samtidigt som IT och digitalisering har minskat det rutinbaserade arbetet och ökat kraven på informationssäkerheten. Därav blir förändringen en viktig del i en rolls utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)