Finansiering av tillväxt –Hur små- och medelstora tillväxtföretag inom bemannings- och rekryteringsbranschen har finansierat sin tillväxt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Små- och medelstora företag utgör i dagsläget 99,9 procent av den totala mängden företag i Sverige. Gemensamt för alla företag, oavsett storlek, är att de kräver finansiering, vilken består av eget kapital och/eller skulder. Många företag besitter ambitioner om att växa och även denna tillväxt kräver finansiering. Genomförda undersökningar, vilka involverar och fokuserar på svenska företag, indikerar att tillväxt i många fall kan innebära komplikationer och problem för små- och medelstora företag.Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka finansieringen i små- och medelstora tillväxtbolag i Sverige. Vidare syftar uppsatsen även till att förklara varför finansieringen har en specifik utformning.Avgränsningar: Studien kommer att undersöka tillväxtföretag inom bemannings- och rekryteringsbranschen då denna historiskt sett har präglats av snabb tillväxt. Definitionen av tillväxtbolag är en omsättningsökning om 20 procent varje år sedan 2015.Metod: Studiens tillvägagångssätt för insamling av data har bedrivits genom den kvalitativa metoden intervju. Metoden möjliggjorde en undersökning av ämnet ur ett fokuserat perspektiv och genererade på så sätt relevant empiri.Resultat och slutsatser: Resultatet av studien fastställer att företagen har finansierat sin tillväxt med checkkrediter, factoring och kassaflöde från den löpande verksamheten. De flesta företagen föredrar finansiering med internt kapital framför externt kapital, och detta i syfte att inte förlora sin handlingsfrihet. Andra faktorer som har påverkat utformningen är ägarnas riskattityd, tillgång till kapitalmarknaden, tillväxtambitioner, erfarenhet och rekommendationer.Förslag till fortsatt forskning: För att erhålla en större generaliserbarhet och en applicering på en viss bransch i sin helhet skulle fortsatt forskning kunna grunda sig i att eftersträva ett större urval. Det finns även intressanta aspekter angående att undersöka branschskillnader samt avgränsa sig till att studera endast en av de bakomliggande faktorerna på ett djupare plan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)