På lika villkor : Några elevers syn och tankar om genus och jämställdhet i gymnasieskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Dagens elever har vuxit upp i ett skolsystem som på den senaste tiden strävat efter att kvinnor och män skall ha lika rätt och möjligheter. Det har blivit lite bättre då flickor idag, i större utsträckning än tidigare, väljer att gå gymnasieprogram med teknisk inriktning. Samtidigt är det emellertid många flickor som väljer bort program som bygg eller fordonsprogrammet. Trots att Sverige är ett ledande land när det kommer till jämställdhet så lever gamla traditioner och normer kvar. Studien vill ta reda på elevernas egna inställning till genus och jämställdhet i skolan. Resultatet visar att det ser väldigt olika ut hur jämställdhetsarbetet tar sig uttryck beroende på vilken skola, linje och lärare du har. Gymnasieleverna som deltog i studien var till största del positivt inställda till arbetet med dessa frågor i skolan. Det efterlystes emellertid att det ska förekomma mer genus- och jämställdhetsarbete i skolorna. Detta då många elever upplever att det i nuläget jobbas för lite med frågorna i skolan. Något som även visar sig i studien är att det kan skilja sig i uppfattningar om hur könstillhörighet tar sig uttryck beroende på vilken gymnasielinje personen går på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)