Syster

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Syster är ett kollektivboende och systerbyggnad till en befintlig, kulturminnesmärkt byggnation.   Systerbyggnaden består av två smala parallella volymer, förskjutna så att de i mötet skapar ett större rum. De privata lägenheterna finns i längorna och publika och gemensamma rum i mittenkärnan, som bryggar de två byggnadskropparna. Tre fasadprinciper. Lägenhetsfasadens yttersta lager består av glidande och svängbara träpaneler som skapar ett spel mellan visuell transparens och slutenhet. Gångens glasade fasadväggar växlar och skapar både interiöra och exteriöra rum. Det öppna rummets rumshöga glasfasad i byggnadens mittendel. Ursprungsbyggnadens glasgångar längs parken återkommer i mina korridorer som skapar närhet till naturen och gör att korridorerna tillför något istället för att enbart möjliggöra förflyttning. Skala och vinkel relaterar till ursprungsbyggnaden och i fasadens utformning återkommer dess trädetaljer. Ursprungsbyggnaden är sluten och vänder sig in mot parken, de gemensamma rummen oåtkomliga för andra än boende. Placeringen av entréerna och publika rummen ger i systerbyggnaden uttryck av ökad öppenhet. Förhållandet mellan bostadsdelens repetitiva cell, det publika öppna rummet och cirkulationens betydelse formar systerbyggnaden. De parallella men förskjutna lamellerna ger tydliga gränser mellan det privata och det publika. Den utsträckta byggnadskroppen innebär en många passager. Cirkulationen blir en del av den rumsliga upplevelsen.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)