En mellanjurassisk flora från Bagå-formationen, Bornholm

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Geologiska institutionen

Sammanfattning: En samling växtfossil från Bagå-formationen, Bornholm, Danmark, har undersökts för att identifiera sammansättningen av floran samt tolka klimatet. Sedimenten som utgör Bagå-formationen deponerades under mellanjura mellan den danska bassängen och det polska tråget och består av lersten med mellanlagrande kolskikt. Depositionsmiljön har tolkats som ett meandrande flodsystem med stora torvbildande träskmarker i anslutning till flodområdet. Sedimenten innehåller mycket välbevarade avtryck och kompressioner av växter och materialet som ingår i denna studie insamlades av bl.a. Möller (1902) och materialet finns registrerat i samlingarna vid Geologiska institutionen vid Lunds universitet. Fossilen delades in i sju släkten varav bara två exemplar till artnivå. Den fossila floran domineras av ormbunkar men innehåller även Ginkgoales, barrträd, bennettiter och fräken. Jämförelser med likåldriga floror visar att sammansättningen i Bagåsamlingen liknar den jurassiska Eriksdalsfloran från Skåne. Juratiden var en varm och fuktig period och fem biom har identifierats globalt. Floran i denna studie tolkas som förekommande i ett varmtempererat biom (i ett varmt och fuktigt klimat). Prover av kutikula (det yttersta vaxartade lagret hos blad) härrörande från fossila barrtäd av arten Bilsdalea angustifolia från Bagå-formationen studerades med avseende på stomatadensitet för att utvärdera olika beräkningssätt och metoder för tolkning av temperatur och paleo-CO2 halter. Resultaten blev olika beroende på vilken del av bladet som räknades och i allmänhet gav resultaten låga koldioxidhalter. Mer omfattande studier krävs för att förbättra tekniken för användning av smalbladiga pre-angiosperma floror.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)