Patienters upplevelser av att opereras i ett vaket tillstånd : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Författare: Jacqueline Östh; [2020]

Nyckelord: operation; upplevelser; vaken patient;

Sammanfattning: Bakgrund: Operationer sker ibland när patienter är vakna och då med regional -eller lokalbedövning. Under denna typ av operation har operationssjuksköterskans omvårdnad en betydande roll för patientens upplevelse av situationen. Syfte: Syftet med denna studie är därför att i en systematisk litteraturstudie beskriva patientens upplevelser av att vara vaken under en operation. Metod: En systematisk litteraturstudie har utarbetats genom en systematisk sökning efter artiklar i databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo. Artiklar har relevansgranskats, kvalitetsgranskats och därefter har 10 artiklar inkluderats i litteraturstudien. Därefter har en tematisk analys gjorts för att bearbeta och sammanställa artiklarnas resultat för att svara på studien syfte. Resultat: Av den tematiska analysen framkom fyra teman; Smärt -och bedövningsupplevelser varierar i styrka men kan åtgärdas, operationssjuksköterskans bemötande har betydelse för välbefinnandet, fysiska och psykiska påfrestningar under operationen och operationsmiljön kan vara obehaglig och skrämmande. Slutsats: Det finns en variation hos patienterna vad gäller upplevelser av smärtan och operationsmiljön. Patienternas upplevelser av sjuksköterskornas omvårdnad under operationen ger dem en trygghet och lugn genom att operationssjuksköterskans kommunikation och information samt att hen ser till patientens värdighet, integritet och autonomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)