Hur påverkas en influencers eget grundade varumärke av att influencern är med om en skandal? En kvantitativ undersökning om hur negativ publicitet påverkar varumärkets Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

Sammanfattning: Influencers har idag ett stort inflytande på konsumenter vilket, till viss del, blivit avgörande för företag. Det förekommer mer frekvent att influencers även skapar egna grundade varumärken. Denna studie har utgått från fyra svenska influencers som har ett eget grundat varumärke. Dessa influencers och deras varumärken är Therése Lindgren (Indy Beauty), Katrin Zytomierska (Clean Eating), Rebecca Stella Dion (Rebecca Stella Beauty) och Alice Stenlöf (A-dsgn). Studien syftar till att undersöka hur en influencers skandal påverkar deras eget grundade varumärke på Instagram. Detta undersöktes med hjälp av två kvantitativa metoder. Den första metoden, digital datainsamling, analyserade antalet gilla-markeringar och antalet kommentarer på varumärkenas Instagram. Studien undersökte sedan individers agerande gentemot influencernas varumärke genom en kvantitativ enkätundersökning. Resultatet som framkom var att medelvärdet för gilla-markeringarna minskade för tre av fyra av varumärken efter skandalen. Medelvärdet för kommentarer minskade för ett av fyra varumärken. Resultatet från enkätundersökningen visade att respondenterna aktivt tog avstånd från att gilla varumärkets inlägg på Instagram efter skandalen. Den främsta anledningen till detta var att de inte ville stötta influencers förens de såg en förändring i influencerns agerande. Respondenterna ville även motta en offentlig ursäkt från influencern innan de var beredda att förlåta influencern. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)