Sexualbrottsregistrering. En komparativ studie över sexualbrottsregistrering

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Madeleine Jonsson; [2012-02-20]

Nyckelord: Straffrätt;

Sammanfattning: Sexualbrottsregister är egentligen inga register utan en uppsättning av rättsliga krav som en dömd sexualförbrytare automtiskt omfattas av. När man talar om sexualbrottsregister inkluderas olika åtgärder och förpliktelser som följer av den lagliga regleringen kring dessa.Under senare år har både USA och Storbritannien utvecklat ett antal innovationer inom juridiken i syfte att skydda samhället från sexualbrottslingar. Varje land har antagit särskilda bestämmelser för sexualbrottslingar. I synnerhet har lagstiftarna fokuserat på olika former av social kontroll efter frigivning från fängelse och skyddstillsyn. Dessa innovationer för denna typ av gärningsmän har varit mer långtgående än för andra gärningsmän. Båda länderna har antagit politiska åtgärder för liknande mål men valt strategier med väsentliga skillnader. Generellt sett har USA gynnat strategier där gärningsmännen exkluderas i samhället och ges små möjligheter till återanpassning. Den brittiska regleringen bygger på USA:s Megan Laws men har medvetet valt att ha en stark kontroll av vilken information som offentliggörs. I första hand är det statliga myndigheter som utifrån specifika syften har tillgång till informationen. Båda regeringarna har använt sig av brottsbekämpande åtgärder som lögndetektortest, elektronisk övervakning och civilrättsliga restriktioner för att förebygga återfall. Under 1900- och 2000-talet har barns rättigheter successivt stärkts. Reglerna har blivit fler, definitioner förtydligats, fler brott har inkluderats och preskriptionstiden för många brott har förlängts. Att öka skyddet för våra barn är något väldigt många är överens om. Barnkonventionen ligger i grunden för barns rättigheter, artikel 34 och 35 skyddar barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. I takt med teknikens utveckling de senaste åren har skyddet för den enskildes rätt till integritet blivit en uppmärksammad fråga. Främst regleras detta skydd i artikel 8 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Rätten till integritet är även det en fråga som ofta drivs av media och allmänheten i samband med att lagstiftaren inför nya regler som kan inkräkta på integriteten. Som typexempel kan här nämnas den så kallade FRA-lagstiftningen. Utifrån kunskapen om regleringen kring barns rättigheter och rätten till integritet är det intressant hur sexualbrottsregistren har utvecklats i USA och Storbritannien. Inskränkningen på integriteten motiveras med skyddet för allmänheten

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)