Community Policing : En del av polisens nya treenighet?

Detta är en M1-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Svensk polis står inför stora utmaningar och speciellt i de utsatta områdena. I polisens strävanså ingår det utvidga den lokalt förankrade polisen. Författarnas ambition är att titta på begreppet Community Policing eller COP och om begreppet tillämpas av svensk polis. Studien är en litteraturöversikt med systematisk ansats. I resultatet kommer författarna fram till att det finns många barriärer internationellt för implementeringen av Community Policing. I diskussionen fördessa teman fram som tydliga problem;  1. Resursbrist, 2. Utbildning, 3. Motstånd inom polisen, 4. Eventuell effekt, 5. Mätbarhet av resultat.  Vidare i diskussionen rekommenderar författarna att COP är ett koncept som borde vara intressant för svensk polis att arbeta utifrån men att problemen som nämnts ovan även skulle kunna vara barriärer i en svensk kontext. Oavsett är satsningen som krävs troligtvis väldigt stor enligt författarna, däremot skulle ett områdespoliskoncept med Community Policing som filosofi kunna bli en ny byggsten inom svensk polis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)