Budget som medel för att förbättra verksamhetsstyrningen i ett mindre företag. : En studie av ett familjeägt handelsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Mikael Hammarbäck; Johannes Högfors; Isabelle Rydell; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att kartlägga hur den befintliga verksamhetsstyrningen, främst budget och budgetprocessen ser ut i handelsföretaget samt vid behov föreslå förbättringar inom lämpliga områden för att förbättra styrningen. Studien har utgått från en kvalitativ ansats där primärdata insamlats genom semistrukturerade intervjuer. Datainsamling har skett genom högskolans databaser för vetenskapliga artiklar samt från högskolans bibliotek. Empiri och insamlad teoretiskt ramverk har sedan ställts emot varandra och analyserats. Slutsatsen för studien blir att företagets styrning inte har följt utvecklingen av företaget. Handelsföretaget har många andra viktigare bitar att ta tag i och strukturera upp innan ett införande av hårdare budgetstyrning hjälper företaget att öka sin lönsamhet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)