Kan intag av mejeriprodukter sänka ett högt blodtryck? – En systematisk översiktsartikel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Författare: Josefine Lyngfelt; Elin Karlsson; [2020-06-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: 2Sahlgrenska Akademinvid Göteborgs universitetAvdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutritionSammanfattningTitel: Kan mejeriprodukter sänka ett högt blodtryck?Författare: Josefine Lyngfelt och Elin KarlssonHandledare: Jenny van OdjikExaminator: Helene Bertéus ForslundLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död globalt sett ochhögt blodtryck är en betydande riskfaktor för att utvecklingen av dessa. Tidigare forskning pekarmot att en kost innehållandes bland annat mejeriprodukter kan ha en blodtryckssänkande effekt.Det saknas dock ett samlat vetenskapligt underlag för mejeriprodukters enskilda påverkan påblodtrycket hos personer med förhöjt blodtryck.Syfte: Att undersöka det vetenskapliga underlaget bland randomiserade kontrollerade studier förom ett intag av mejeriprodukter kan sänka det systoliska blodtrycket hos personer med förhöjtblodtryck jämfört med en kost utan mejeriprodukter.Sökväg: En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus för atthitta forskningsunderlag. För att göra sökningarna heltäckande användes MeSH-termer, friasökord samt synonymer.Urvalskriterier: Humanstudier skrivna på engelska eller svenska med RCT-design gjorda påindivider över 18 år med ett blodtryck >120/80 mmHg som intog mjölkprodukter iinterventionen inkluderades. För att inkluderas ställdes även krav på att interventionen ochkontrollen skulle vara isokaloriska. Exklusionskriterier var studier som undersökt mejeriprodukteri pulverform, specifika ämnen som utvunnits ur mejeriprodukter eller då man jämförtmejeriprodukter med eller utan specifika tillsatser. Studier på gravida eller med egen monitoreringav blodtrycket exkluderades också.Datainsamling och analys: Litteratursökningen gav 713 sökträffar. Tre artiklar genomgick denslutgiltliga kvalitetsgranskning enligt SBU:s mall ”Kvalitetsgranskning av randomiseradekontrollerade studier”. Det utvalda effektmåttets resultat från de tre inkluderade studiernaevidensgraderades med hjälp av Göteborgs universitets mall “Underlag för sammanvägdbedömning enligt GRADE”Resultat: Ingen av de tre inkluderade studierna visade på en signifikant sänkning av detsystoliska blodtrycket vid intag av mejeriprodukter.Slutsats: Det finns måttligt (+++) vetenskapligt underlag för att intag av mejeriprodukter medvarierande fetthalt inte leder till en signifikant minskning i systoliskt blodtryck jämfört med atthelt utesluta mejeriprodukter ur kosten.3Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Could dairy products reduce an elevated blood pressure?Author: Josefine Lyngfelt and Elin KarlssonSupervisor: Jenny van OdjikExaminer: Helene Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 26, 2020Background: Elevated blood pressure is strongly associated with an increased risk fordeveloping cardiovascular diseases, which is the leading cause for premature death worldwide.Previous research indicates that consumption of dairy products in a healthy diet is associated witha decrease of blood pressure. However, there is no comprehensive scientific basis for the isolatedeffect of dairy products on the blood pressure in hypertensive individuals.Objective: This systematic review aimed to examine the scientific basis among randomizedcontrolled trials whether consumption of dairy products lower the systolic blood pressure inhypertensive individuals.Search strategy: A systematic literature search were conducted on the databases Pubmed andScopus. MeSH-terms, key words and synonyms to those were used to make the searchcomprehensive.Selection criteria: Human studies written in English and Swedish made on individuals >18 yearswith a blood pressure >120/80 mmHg who received dairy products in the intervention wasincluded. The intervention and the control diet needed to be isocaloric to be included. Exclusioncriteria were studies examine powdered milk, specific proteins in milk or dairy products addedwith supplements. Studies on pregnant woman or where the blood pressure was totally selfadministeredwas also excluded.Data collection and analysis: The literature search gave a total of 713 search results. Ultimatelythe quality of three articles were critically analysed using the quality reviewing guide forrandomized trials by SBU. The evidence of the outcome measurements where then evaluatedaccording to GRADE, using a template from University of Gothenburg.Main results: None of the three included studies demonstrated a significant reduction in thesystolic blood pressure among the participants by consuming dairy products.ConclusionsThere is moderate (+++) scientific evidence that consuming dairy products with a variation in fatcontent will not lead to a significant reduction in systolic blood pressure compared to by notconsuming any dairy product at all.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)