"En liten kicka snäll" : Födelseannonser i svenska dagstidningar 1900–2000

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Författare: Matilda Mared; [2020]

Nyckelord: Födelseannonser; genre; genreanalys;

Sammanfattning: Annonser om ett barns födelse har under lång tid varit ett givet inslag i svenska dagstidningar. I denna uppsats undersöks födelseannonser från perioden 1900–2000 ur ett genreperspektiv. Syftet är att identifiera genredrag i födelseannonser, resonera kring om dragen är obligatoriska eller frivilliga, hur de har förändrats över tid och på vilket sätt de uttrycks språkligt i annonserna. Materialet består av 2 200 födelseannonser från två svenska dagstidningar. Undersökningen visar bland annat att födelseannonsen består av en relativt stabil uppsättning genredrag och att det snarare är de språkliga komponenterna som genredragen består av som varierat mest. Annonserna tycks dessutom över tid ha blivit allt mer omfångsrika och varierade i sin utformning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)