Föräldrars syn på sitt barns vikt och efterfrågan på information om kost och motion på barnavårdscentral

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

Författare: Aysal Barsom; Karin Johansson; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund Studier i många länder visar att föräldrar missbedömer sitt barns vikt vilket kan leda till en ohälsosam viktutveckling. I Sverige har Barnavårdcentralen (BVC) regelbunden hälsouppföljning av barnet. Men trots information missbedömer en del föräldrar sitt barns viktstatus. Det är föräldrar som introducerar barnen i deras kost- och motions vanor, som etableras i barn- och ungdomsåren. Syfte Syftet med studien var att beskriva föräldrars syn på sitt barns vikt i åldrarna 2-6 år. Vilken information de fått om kost och motion. Om de var nöjda med informationen. Vilken information de efterfrågade på BVC om kost och motion. Metod En deskriptiv design med kvantitativ ansats valdes för studien. Undersökningen gjordes på tre slumpmässigt utvalda BVC i Mellansverige. I studien inkluderades föräldrar till barn mellan 2 – 6 år som genomförde hälsobesök på BVC. En deskriptiv design med kvantitativ ansats valdes för studien. En enkät lämnades ut till föräldrar som besvarade och lämnade in den efter besöket. Resultat Sammanlagt 104 föräldrar besvarade enkäten, varav 77 barn var normalviktiga, 13 underviktiga och 9 överviktiga. Av de föräldrar som besvarat frågor om sitt barns vikt, hade 76 (80%) föräldrar rätt viktuppfattning om sitt barn, medan 19 (20%) föräldrar hade fel viktuppfattning. Tre av fyra föräldrar uppgav att de inte hade fått råd om motion och två av fyra uppgav att de inte fått råd om kost. Majoriteten var mycket nöjd med den information de fått på BVC. Slutsats Var femte förälder hade fel viktuppfattning om sitt barn och många uppgav att de inte fått råd om kost och motion. BVC-sjuksköterskan bör ha ett individuellt anpassat hälsosamtal där syftet med samtalet tydliggörs. Informationen kan med fördel ges med bilder som komplement till skriftlig information. BVC-sjuksköterskan bör arbeta utifrån en familjecentrerad omvårdnad, där hälsoinformationen utgår från individens och familjens resurser och styrkor.   Nyckelord: Föräldrar, vikt, förskolebarn, syn

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)