Fysioterapeutisk intervention för ländryggs- och bäckensmärta postpartum samt dess effekt på smärtintensitet : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Författare: Jennifer Svensson; Emelie Nyman; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Ländryggs- och bäckensmärta är en normal konsekvens av graviditet och har identifierats hos cirka 50% av kvinnor, men problematiken kan leda till både mentala och fysiska påfrestningar för modern. Efter förlossning fortsätter ländryggs- och bäckensmärta vara ett problem hos många kvinnor. Sju procent kan ha kvarvarande symtom upp till sex år. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att göra en uppdaterad sammanfattning av fysioterapeutiska behandlingsmetoder mot ländryggs- och bäckensmärta postpartum och dess effekt på smärtintensitet. Material/Metod: En litteratursammanställning utfördes för att få en samlad bild över kunskapsläget. Sökningen utfördes mellan 3 mars och 1 maj 2022 i databaserna PubMed, CINAHL, PEDro och Cochrane. Sökningen gav 206 träffar varav 11 inkluderades. Resultat: De behandlingsmetoder som hittades var stabiliserande träning, bäckenbottenträning, generell träning, neuromuskulär stimulering, ultraljudsterapi och röd laserterapi, utbildning, instabila skor, kinesiologitejp och mobilisering. En kombination av stabiliserande träning och bäckenbottenträning hade signifikant effekt på smärta. Även att använda passiva behandlingsmetoder i kombination med träning hade signifikant effekt på smärta. Konklusion: Samtliga behandlingsmetoder som hittades har effekt på smärtintensitet. Dock kan de enskilda interventionernas effekt ej utläsas eftersom de användes i kombination, därför rekommenderas en kombination av metoder. Mer forskning behövs som undersöker varje intervention var för sig för att få en tydligare bild av dess effekt när det kommer till självskattad smärta samt om vikten av tidig intervention.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)