Utvärderingsprogram för radomer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Författare: Olov Eklund; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Under 1930-talet utvecklades RADAR (Radio Detection and Ranging) av många länder samtidigt och oberoende av varandra. Radarn utvecklades för att kunna upptäcka fientliga objekt, till exempel flygplan. Ett problem var att radarantennen utsätts för väder, vind och andra miljörelaterade påfrestningar. Lösningen till detta problem var att sätta ett skydd ovanpå radarn. Detta skydd kallas för en radom. Radom är en akronym från engelskans radar dome. SAAB Applied Composites AB, ACAB (tidigare GKN Applied Composites AB ) tillverkar och utvecklar bland annat radomer i form av noskoner till flygplan. Radomen fungerar som skydd för radarantennen. För att undersöka radomens radaregenskaper utförs mätningar på radarn med och utan radom. Detta generar en stor mängd mätdata. Examensarbetets syfte är att ta fram ett datorprogram som samlar och behandlar denna mätdata samt presenterar data grafiskt. Programmet som utveklades heter OErep. Examensarbetet har resulterat i ett program OErep som fungerar som ett ramverk för vidare utveckling av ett testprogram för utvärdering av radomemätdata. För detta har C++ använts som programeringsspråk. Arbetet har utförts delvis på Applied Composites AB och delvis på Linköpings Universitet. Avgränsningar I detta examensarbetet behandlas enbart funktionerna Transmission Efficiency, Sidelobe Level och Main Lobe Beam Width. Det finns betydligt fler funktioner som inte behandlats i detta arbete. Syfte Vid mätningar av radomer generas stora mängder mätdata som behandlas på ett semi-manuelt sätt. Syftet med detta examensarbetet är att utveckla ett program som underlättar sammanställning och behandlingen av den insamlade datan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)