Att styra hållbart genom pandemin : En studie om pandemins inverkan på integreringen av social och miljömässig hållbarhet i ekonomistyrningen

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Hållbarhet har fått en ökad betydelse i dagens samhälle och det blir allt viktigare för organisationer tar beslut som bidrar till en ökad nytta för samhället, både socialt och miljömässigt. Den pågående Covid-19 pandemin har medfört nya förutsättningar för företag och många har behövt tillta åtgärder för att anpassa sig till denna mer ostabila omgivning. Ett sätt för företag att leda medarbetare i den riktning organisationen önskar gå är genom effektiva styrnings- och kontrollsystem. Tidigare forskning indikerar på att det finns en avsaknad av studier som fokuserar på integrationen av hållbarhet i ekonomistyrningen under en kris. Därmed är det av intresse att studera hur integrationen av social och miljömässig i ekonomistyrningen påverkas av en kris.  Syfte: Studien har för avsikt att öka förståelsen för hur integrationen av social och miljömässig hållbarhet i företags ekonomistyrning har påverkats av en kris. I denna studie utgörs krisen av den pågående covid-19 pandemin.  Metod: Denna studie är en kvalitativ tvärsnittsstudie med en realistisk inriktning och en abduktiv ansats. Studiens empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sex respondenter från företag i olika branscher samt genom dokumentstudier.  Resultat: Studien resultat påvisar att företag använder sig av både formella och informella styrmedel för att integrera social och miljömässig hållbarhet i ekonomistyrningen. Det empiriska materialet och analysen indikerar på att företagen inte har förändrat integrationen av social och miljömässig hållbarhet under denna kris. En redan starkt förankrad integrering och fortsatt lönsamhet är de mest framträdande anledningarna till att företagen har varit motståndskraftiga mot de eventuella förändringar som covid-19 pandemin hade kunnat resultera i. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)