Upplevelser och behov av e-tjänster hos riskgruppen äldre : En användarcentrerad kvalitativ undersökning av e-tjänsters tillgänglighet i en pandemi

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Fokuset i denna studie är e-tjänster för riskgruppen äldre personer i samband med framförallt pandemier. Undersökningen handlar om att kartlägga målgruppens bild av, och användning av, de offentliga och kommunala e-tjänster som erbjuds. Tidigare forskning visar att äldre personer i större utsträckning upplever ett utanförskap när det gäller tillgänglighet och digitala tjänster men däremot att det finns väldigt lite forskning kring riskgrupper och tillgänglighet kopplat till krislägen, som pandemier. Användarvänlighet, användbarhet och tillgänglighet används i studien för att förklara UX (User experience). Det finns fundamentala riktlinjer för att implementera god UX design vilket vi vidare förklarar i stycket “2.6 User Experience (UX) och Informationsarkitektur” (Chesnut & Nichols 2015, s.9). Studien undersöker den upplevda tillgängligheten hos e-tjänster samt vilka typer av e-tjänster som den äldre riskgruppen upplever har behov av, och som därmed är en hjälp, vid en pandemi. Studien undersöker tillgänglighet och dess ramverk (WCAG 2.1) d.v.s. synlig, manövrerbar, begriplig och robust (W3C, 2018). Vår studie baseras på en metodkombination där en enkät och intervjuer utförts för att undersöka hur riskgruppen, den äldre målgruppen upplever e-tjänster vid en pågående pandemi. De e-tjänster som intervjupersonerna använder såsom exempelvis skatteverkets e-tjänst för skatteåterbetalning uppfyller fortfarande inte tillgänglighetens krav och kan därmed förbättras. Både enkätsvar och intervjuer visade att de viktigaste e-tjänsterna för äldre under pandemin är de som berör vården och dess olika e-tjänster på exempelvis 1177 eller olika vårdcentraler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)