Reklamspråk i kosttillskottsannonser : En argumentationsanalys och visuell textanalys av försäljningstekniker inom advertorial reklam

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: I denna uppsats kommer språket och innehållet i fyra kosttillskottsannonser undersökas och analyseras med hjälp av den visuella textanalysen och argumentationsanalysen. De fyra annonsernas utformning är annorlunda jämfört med det man anser vara traditionell reklam då de utformats att likna journalistiska artiklar. Sådana annonser kallas advertorialer, en föråldrad form av content marketing. Dess effektivitet på annonsmarknaden har ifrågasatts. Denna uppsats innehåller fyra moderna exempel på denna annonsform. Annonserna innehåller rubrik, ingress, copytext samt bilder och andra element för att kunna smälta in i det redaktionella innehållet i en tidning. Då annonserna plockats ut från fyra tryckta tidningar kommer de att jämföras med traditionella artiklars beståndsdelar samt annonser för att sedan utförligt analyseras med de valda analysmetoderna. Denna uppsats kommer främst undersöka bildelement, retoriska samt textuella element som advertorialerna använder sig av för att sälja kosttillskott. Uppsatsen undersöker även advertorialernas ordval och språkmönster med hjälp av läsbarhetsindex. Med hjälp av denna metod får läsaren en överblick av annonsernas svårighetsgrad och förekommande ord. Det uppsatsen funnit är att dessa annonser främst riktar sig till medelålders och äldre kvinnor och använder sig av retorik och visuella medel för att verka tillförlitliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)