Vi gör så gott vi kan, men vi kan inte göra mer än vad vi klarar av. En kvalitativ studie om statstjänstemannarollen.

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Sara Fakhro; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie behandlar hur statstjänstemän upplever sin arbetsroll samt hur de upplever kraven som ställs på dem. Syftet med studien är att belysa statstjänstemännens roll som länk mellan staten och medborgarna. Statstjänstemännens roll är avgörande för medborgarnas tillgång till offentliga tjänster. Tidigare forskning visar att offentlig sektor präglas av hög arbetsbelastning och att anställda upplever moraliska konflikter. Undersökningen är gjord i form av kvalitativ datainsamling genom intervjuer med nio statsanställda och insamling av skriftliga beskrivningar från utredare på en statlig myndighet. Studien visar att statstjänstemännen upplever stress och moraliska konflikter till följd av hög arbetsbelastning och krav på produktion. Resultatet visar även att kraven som ställs på statstjänstemän i många fall är motstridiga och undersökningsdeltagarna upplever att de inte kan leva upp till sina förpliktelser på grund av det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)