ERFARENHETER AV HUR SJÄLVSTÄNDIGHETEN PÅVERKAS AV STROKE

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Självständighet är värdefullt för människor. Stroke kan påverka självständigheten på många sätt. Den kan bli nedsatt av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt symptom som fatigue och smärta. Detta kan hindra förmågan till att leva självständigt. Syfte: Sammanställa vetenskapliga artiklar om hur självständigheten påverkas av stroke utifrån strokedrabbades erfarenheter. Metod: Litteraturstudie där 15 artiklar valdes ut från CINAHL och PubMed. De kvalitetsgranskades med hjälp av SBUs mall för kvalitativ forskningsmetodik och analyserades med innehållsanalys. Resultat: Fyra tema framkom av texterna. Dessa var ”Förändring och förlust”, Acceptans och adaption”, ”Resurser” och ”Känslor”. Stroke sågs som en plötslig förändring av livet och orsakade förlust av förmågor, värdefulla aktiviteter och roller som påverkade självständigheten. Informanterna rapporterade hur de accepterade och anpassade sig till den nya situationen. Självständighet var fortfarande värdefullt men innebörden av självständighet hade förändrats. Resurser i form av personliga styrkor, formellt/informellt stöd samt hjälpmedel var till hjälp för att bevara självständigheten. Temat ”känslor” gick in i de övriga temana och gav mening och värde till dem. Konklusion: Sjuksköterskor måste vara medvetna om att självständighet kan påverkas av stroke men att det fortfarande är värdefullt för strokepatienter även om deras definition av självständighet kan ha ändrats. Vid planerandet av omvårdnadsåtgärder bör sjuksköterskan ta reda på vad patienten menar med självständighet och välja åtgärder som bibehåller patientens självständighet. Nyckelord: Erfarenhet, kvalitativ, Orem, självständighet, stroke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)