Elitsatsning och studier : En kvalitativ studie om unga elitsatsande ishockeyspelare och deras syn på kombinationen av elitsatsning och studier på och efter gymnasiet.

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Författare: Henrik Berglund; Emil Norman; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Många barn och ungdomar drömmer eller har någon gång drömt om att lyckes inom sportensvärld. Att kunna leva på sin sport är det få som lyckas med och att sedan bli ekonomisktoberoende är det ännu färre som blir. Att studera efter gymnasiet tror många tar mer tid och ärsvårare än vad det egentligen är och ser det då som ett hinder mot en eventuell proffskarriär. Iden här studien är syftet att undersöka vilken inställning elitsatsande ishockeyungdomar somgår och har gått på ett ishockeygymnasium har till sin ishockeykarriär och studier. Vi användeoss av kvalitativa intervjuer för att få svar på våra frågeställningar. I resultatet tar vi upprespondenternas tankar om deras syn på ishockeysatsning i kombination med gymnasiestudieroch eftergymnasiala studier. Samt deras tankar om vilka som påverkar deras syn på karriärval,både inom utanför ishockeyn. Alla respondenter hade som mål att lyckas inom ishockeyn ochishockeyn är det de prioriterar högst. Få hade börjat tänka på eftergymnasiala studier men förde få som gjorde det var college det enda alternativet som de ansåg gick att kombinera medsin elitsatsning. Alla respondenter tror dock att mer information från gymnasiet om de olikaalternativen i Sverige kunde göra att synen hade ändrats. Resultaten i denna studie angåendekombinationen av elitsatsning och gymnasiestudier går i linje med tidigare forskning, därresultatet visar att studierna kommer i andra hand. När det gäller kombinationen elitsatsningoch eftergymnasiala studier finns det väldigt lite forskning att jämföra med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)