Synthesis and Characterization of Copper Halide Complex Materials

Detta är en Master-uppsats från KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

Sammanfattning: Energiförbrukning är ett hett ämne i världen idag, eftersom världens befolkning fortsätter att växa. Som ett resultat ökar också den globala energiförbrukningen snabbt och utsläppen av koldioxid därmed, vilket påverkar global uppvärmning och klimatförändringar. Således kommer utvecklingen av förnybara energikällor att bli en av nödvändighet. Solenergi utgör en förnybar energikälla och uppvisar en enorm potential för att tillgodose det globala energibehovet. En solcell är kan användas för att omvandla solljus till elektricitet. Många typer av solceller har utvecklats under det senaste decenniet, och forskning för att förbättra effektiviteten kommer att fortsätta i framtiden. Material baserade på kopparhalogenidkomplex har uppvisat intressanta optiska och elektrokemiska egenskaper på grund av flera laddningsöverföringsexciterade tillstånd. Genom att kombinera kopparhalogenidsystem med organiska ligander med två bindningsgrupper, kommer komplexet att kunna bilda nätverksstrukturer i flera dimensioner och därmed effektivt kunna leda ström. Eftersom kopparhalogenidkomplex uppvisar unika optiska och elektriska egenskaper, är det värt att undersöka dem för användning i solceller. Syftet med examensarbete har varit att undersöka kopparhalogenidkomplex med optiska och elektrokemiska egenskaper. Kopparhalogenidkomplex med bidentatligander har syntetiserats och applicera som tunna filmer undersöktes. I kapitel 1 och 2 av uppsatsen presenteras bakgrunden och en introduktion av denna studie, samt de experimentella metoderna. I kapitel 3 beskrivs syntesen av kopparjodid-4,4'-bipyridinkomplex och karakteriseringen av detsamma. Applicering av det resulterande materialet på glassubstrat diskuteras också. I kapitel 4 beskrivs syntesen av kopparhalogenid-N-oxid-4,4'-bipyridinkomplex med efterföljande karakterisering. I kapitel 5 undersöks metoder för att applicera kopparjodidpyridin på koppar-folie och FTO-belagda glassubstrat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)