En pappa kan göra allt utom att amma – Specialistsjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd till pappor på BVC

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen ska Barnhälsovården (BHV) erbjuda föräldrastöd och skapa förutsättningar för ökad delaktighet i föräldraskapet för alla föräldrar. Forskning visar att pappor kan uppleva svårigheter i sin föräldraroll, känna sig exkluderade i kontakten med BHV och inte känna sig bemötta som en lika viktig förälder som mamman. Den här studien vill belysa frågan från BHV-sjuksköterskors perspektiv.Syfte: Att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att stödja pappor i föräldraskapet under barnets första levnadsår.Metod: Kvalitativ design. Datainsamlingen bestod av webbaserade enkäter med öppna frågor som besvarades av 23 BHV-sjuksköterskor från olika delar av Göteborgs kommun. Datainsamlingen skedde hösten 2016. Analysen genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Tre kategorier och tio underkategorier framkom vid analysen. Den första kategorin beskriver BHV-sjuksköterskornas uppfattningar kring pappors behov i sitt föräldraskap, där pappors behov av uppmuntran och behov av att bli sedda och respekterade framkom. I den andra kategorin belyser BHV-sjuksköterskorna faktorer som påverkar deras möjligheter att stärka pappor i föräldraskapet. Dessa faktorer var pappors delaktighet, relationen till pappan och jämställdheten mellan föräldrarna. Den sista kategorin handlar om vilka strategier BHV-sjuksköterskorna hade för att stärka pappor i föräldraskapet. De strategier som framkom var:att bekräfta pappan, att lyssna, att ge konkreta råd, att se familjen som en helhet, samt att underlätta för pappor att vara delaktiga på BVC.Slutsats: Respondenterna i studien upplevde att pappor är lika viktiga föräldrar som mammor, men att pappor kan behöva stärkas i föräldrarollen då de upplevs tvivla på sin förmåga. Ett familjecentrerat förhållningssätt genomsyrade de strategier som BHV-sjuksköterskorna i studien hade för att stärka pappor i föräldraskapet, dock framkom att BHV-sjuksköterskorna upplevde att det är svårare att skapa en relation till pappor än till mammor. Background: According to the National Board of Health and Welfare the Swedish Child Health Care (CHC) shall provide parental support and create conditions for increased participation in parenthood for all parents. Research shows that fathers can experience difficulties in their role as a parent, feel excluded in the contact with the CHC and not feeling that they are being treated as an equally important parent as the mother. This study aims to illustrate the topic from the perspectives of CHC- nurses.Aim: To describe CHC-nurses’ experiences of supporting fathers in parenthood during their child’s first year.Method: Qualitative research approach. Data were collected by using web-based questionnaires with open-ended questions which received answers from 23 CHC- nurses from different parts of Gothenburg. The data were collected during fall of 2016. The data were analyzed according to qualitative content analysis.Results: Three categories and ten subcategories were identified. The first category describes the CHC- nurses’ perceptions of fathers’ needs in parenthood, where fathers’ needs of encouragement and needs of being seen and respected were revealed. The second category describes what factors the CHC- nurses believes affect their abilities to support fathers, and these factors were fathers’ involvement, the relationship towards the father, and equality amongst the parents. The last category describes strategies which the CHC-nurses used to strengthen fathers in parenthood. The strategies that were revealed consisted of: confirming the father, listening, giving concrete advices, seeing the family as a unity, and by facilitate for fathers to participate in the CHC-services.Conclusion: The CHC-nurses in this study perceived that fathers are as important parents as mothers are, but that fathers can benefit from being strengthened in parenthood, as they appear to have doubts about their parenting skills. A family-centered approach was characteristic for the strategies that the CHC-nurses in this study used to strengthen fathers in parenthood, but the result also reveals that the CHC-nurses experienced that it is harder to form a relationship with fathers than with mothers.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)