Behovet av en utvidgad koncentrationsförordning i EU

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Olika typer av företagssammanslagningar är i dag en vanlig företeelse på den europeiska marknaden och betraktas i många fall som ett led i företagens utveckling av sin verksamhet. Företag som är verksamma i EU uppmuntras att etablera sig på nya marknader och utvidga sin verksamhet till nya medlemsstater för konsumenternas största möjliga urval av såväl varor som tjänster. En förutsättning för upprätthållandet av gränsöverskridande handel och en fri konkurrens mellan EU:s medlemsländer är gemensamma regler som styr företagens och individers agerande.

Konkurrensrättens betydelse har ökat de senaste årtionden, och fokus ligger idag på de regler som bekämpar konkurrensbegränsningar av olika former. Inom EU är den gemensamma konkurrensrätten det grundläggande rättssystemet, med betydelsefulla influenser från konkurrenslagstiftningen i USA. De huvudsakliga bestämmelserna i EU återfinns i artiklarna 101 och 102 FEUF, vilka förbjuder konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning.

En företagskoncentration uppstår genom en sammanslagning av två eller flera företag men kan även uppstå genom partiella förvärv. Av vikt är att en övergång av äganderätten sker i och med förvärvet. De företagskoncentrationer som uppfyller kraven för en gemenskapsdimension ska enligt koncentrationsförordningen anmälas till kommissionen för bedömning. Koncentrationsförordningen har även ett rekvisit som innebär att förvärvet ska leda till varaktig förändring av kontroll. Det förekommer förvärv som inte uppfyller kravet på varaktig förändring av kontroll men som likväl riskerar att skada konkurrensen. Transaktionen går under benämningen förvärv av minoritetsandelar och faller utanför koncentrationsförordningens tillämplighet.

Det aktuella problemet i EU är att alla typer av förvärv av minoritetsandelar inte fångas upp av koncentrationsförordningen och faller utanför någon form av kontroll trots att effekterna av förvärvet kan vara skadligt för konkurrensen. Kommissionen har med bakgrund i detta tagit fram ett nytt förslag för att komma till rätta med den lucka som finns i nuvarande koncentrationsförordningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)