Främja eller förebygga?- En studie om fritidsgårdars roll i utsatta områden

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: De senaste åren har debatten kring den kriminella verksamheten i utsatta områden växt sig större och större. I denna debatt diskuteras bland annat hur samhället ska komma åt roten till problemet. Någonting som ofta lyfts upp är vikten av att arbeta förebyggande, det vill säga att förhindra ungdomar från att begå brott, innan de ens har begått några. Med detta i åtanke utgår denna denna uppsats från en kvantitativ analys där vi undersöker fritidsgårdars roll i detta förebyggande arbete och om det går att se någon koppling mellan fritidsgårdars arbete och kriminaliteten i utsatta områden. Den studerar även hur fritidsgårdars arbete för att bekämpa brottslig verksamhet faktiskt ser ut. För att undersöka detta har vi med hjälp av tidigare forskning, eget insamlat material från BRÅ och SCB, samt en intervju med enhetschefen i ett särskilt utsatt område, studerat om det finns något samband dessa variabler emellan. Utfallet indikerar att fritidsgårdar har en betydande roll men att bristen av forskning gör det svårt att veta exakt hur stor betydelse de faktiskt har. En av de viktigaste orsakerna till att forskningen inte är till någon större hjälp är eftersom det inte går att veta hur brottsligheten hade sett ut om det inte fanns några fritidsgårdar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)